Info om Inera och SIL

Till Dig som använder Blandbarhetsdatabasen,

Inera har återigen gått ut med vår avsiktsförklaring till alla regioner för en ny runda av intresseanmälan gällande om Blandbarhetsdatabasen ska få bli ett beslutsstöd i SiL eller ej. För att detta ska gå igenom behöver minst 85% av regionerna (befolkningsunderlaget) svara ja senast 22/11 pga den solidariska finansieringsmodell som föreligger. Preliminära siffror visar att vi ligger på 82% just nu och detta innebär i förlängningen att Blandbarhetsdatabasen just nu saknar stöd för att bli en nationell källa. Inera samlar in intresset via respektive regions programrådsrepresentantersom i sin tur behöver uppmanas från verksamheter och organisationer inom regionen att Blandbarhetsdatabasen som SiL-källa är önskvärt.

Bakgrund:

https://www.inera.se/utveckling/utvecklingsforslag/pagaende-utvecklingsforslag/utokat-antal-beslutsstod-i-svenska-informationstjanster-for-lakemedel---sil/

Idag är Blandbarhetsdatabasen implementerad som ett kunskapsstöd i Västra Götalandsregionen, men samtliga regioner har fått särskild och tillfällig behörighet pga hög efterfrågan, i väntan på en nationalisering. På grund av pandemin har databasen därutöver varit öppen för alla mellan april 2020 och 31:e oktober 2021. För att kunna erbjuda och distribuera källan nationellt och integrera den interoperabelt i journalsystem och applikationer samt förstärka det redaktionella arbetet och dess robusthet, har riskanalys och erfarenhet tydligt visat att Blandbarhetsdatabasen som en SiL-källa är en fundamental förutsättning för att uppnå denna målbild utifrån kvalitet, juridik och ekonomi.