Blandbarhet - intro

Blandbarhet av intravenösa läkemedel

Att samadministrera läkemedel som inte är kompatibla eller där information saknas innebär en risk för kateterocklusion, terapisvikt och embolier och bör därför undvikas. Det är alltid säkrare att låta ett intravenöst läkemedel gå ensamt än att ge det samtidigt med något annat. I den kliniska verkligheten är det dock inte alltid möjligt. 

Här kan man söka och se evidensbaserad information om kompatibilitet av läkemedel som ges samtidigt och blandas genom trevägskoppling. Bedömningarna utgår från rutiner för beredning och administrering av läkemedel inom slutenvården.

Blandbarhetsdatabasen är rådgivande och ger inte rekommendationer som är generaliserbart till alla kliniska situationer då läkemedlen används. Hälso- och sjukvårdspersonal som använder databasen ska alltid göra sina egna professionella bedömningar vid klinisk tillämpning. 

Blandbarhet Publik

Förklaringar
I Inkompatibla. Undvik kombinationen.
O Observandum! Läs för mer information.
C Kompatibla i kliniskt relevanta koncentrationer.
Otillräcklig evidens för slutlig bedömning.
  Kombinationen saknas i denna databas. Kontakta oss för förfrågan. Kontakt
Denna kombination har olika bedömningar för olika vårdenheter, expandera för att se samtliga.
    Referenser: () - ()
    Kontakta oss