Blandbarhetsdatabasen

Bakgrund

När en patient vårdas på sjukhus kan det uppstå behov av läkemedel som administreras intravenöst via en så kallad venös infart. Vid samadministrering av två eller flera intravenösa läkemedel i samma infart innebär det en ökad risk för patientrelaterade komplikationer som terapisvikt, kateterocklusion och embolier på grund av exempelvis utfällningar. I de fall antalet läkemedel överskrider mängden tillgängliga infarter uppstår en kliniskt relevant frågeställning om läkemedlen kan administreras samtidigt i samma infart.

Initialt utvecklades vårdenhetsspecifika matriser eller ”blandbarhetsscheman” inom VGR. Behovet av blandbarhetsinformation synliggjordes och för att skapa bättre tillgänglighet till kunskapsstöd togs initiativ till en databas. För djupare insyn i problematiken samt arbetet med blandbarhet rekommenderas följande artikel i Läkartidningen: "Blandbarhet av intravenösa läkemedel behöver uppmärksammas"

Syfte

Blandbarhetsdatabasen tillhandahåller information om blandbarhet/kompatibilitet och ämnar öka patientsäkerheten genom att icke kompatibla läkemedelskombinationer lättare kan undvikas. Informationen om vilka läkemedel som kan kombineras är kvalitetssäkrad, validerad och lättillgänglig via Blandbarhetsdatabasen. Webbapplikationen gör det möjligt för vårdpersonal att på ett enkelt sätt själva söka kvalitetssäkrad information om de läkemedel som avses administreras till en patient.

Innehåll

Blandbarhetsdatabasen är utvecklad av Västra Götalandsregionen (VGR) och innehållsansvarig är Sjukvårdsapotek VGR. Innehållet i Blandbarhetsdatabasen är kvalitetsgranskat och evidensbaserat. Arbetet att sammanställa kunskapen om intravenös blandbarhet har genomförts av apotekare på Sjukvårdsapotek VGR och Klinisk Farmakologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Blandbarhetsdatabasen är rådgivande och ger inte rekommendationer som är generaliserbart till alla kliniska situationer då läkemedlen används. Hälso- och sjukvårdspersonal som använder databasen ska alltid göra sina egna professionella bedömningar vid klinisk tillämpning.

Målgrupp

Blandbarhetsdatabasen riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige, samt övriga intressenter inom läkemedelsområdet. Primär målgrupp är läkare, sjuksköterskor och farmaceuter inom framför allt verksamheter med hög andel intravenösa läkemedel som administreras till patient. Blandbarhetsdatabasen är inte avsedd att användas av allmänheten.

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter hittar du på vår kontaktsida.